О нама

 

Удружење за међународно кривично право (УМКП) основано је као нестраначко и невладино, непрофитабилно удружење грађана, чији је циљ истраживање, проучавање и прожимање научног, стручног и образовног програма од стране правника и оних који се баве питањима изучавања кривичноправних научних дисциплина. Удружење има за циљ допринос и афирмацију права као науке и струке и примена права у пракси, посебно кривичноправних и других научних дисциплина које доприносе бржој и свестранијој хармонизацији српског кривичног законодавства са светским.

 

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 

  1. Обрађује и афирмише научну и стручну литературу неопходну за успешну хармонизацију српског кривичног права са савременим токовима,
  2. Организује, само или у сарадњи са другим организацијама, стручне скупове, коференције, саветовања, семинаре или презентовања наших и страних законских решења и теоријскоправних мишљења,
  3. Објављује књиге или друге публикације из кривичноправних или других научних дисциплина,
  4. Организује и едукује научне и стручне раднике за рад на научним или стручним истраживачким пројектима,
  5. Сарађује са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које изучавају кривичноправне или сродне правне дисциплине,
  6. Учествује у припреми законских и других прописа из области кривичног права у сарадњи са надлежним органима,
  7. Обавља размену искустава, узајамних информација и других облика међународне сарадње у циљу упознавања наше научне и стручне јавности са достигнућима других у овој области, као и стране јавности са нашим достигнућима.

 

Члан Удружења може бити сваки дипломирани правник и лице које прихвата циљеве и Статут Удружења.

 

Удружење има Скупштину и Управни одбор који се стара о спровођењу циљева Удружења.